Regulamin - Tęczowa robótka

REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

Sklep TĘCZOWA ROBÓTKA o adresie internetowym www.teczowarobotka.pl jest własnością firmy TĘCZOWA ROBÓTKA Aleksandra Kwaterska, zwaną dalej sklepem, zarejestrowaną w Knurowie przy ulicy Mieszka I 21c/3 REGON 360059276 NIP 969-137-82-94. Wszelką korespondencję prosimy więc kierować na adres Tęczowa Robótka, ul. Mieszka I 21c/3.

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów przez internet.

 1. Wszystkie towary umieszczone w sklepie to towary nowe.

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich. Do Ceny nie będzie doliczony żaden dodatkowy podatek.

 1. Cenami obowiązującymi w sprzedaży są ceny podane w sklepie, w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 1. Ceny produktów wyświetlane na stronie www.teczowarobotka.pl nie zawierają kosztów transportu.

 1. Sklep teczowarobotka.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ofercie, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 1. W przypadku promocji ilość towarów może być ograniczona. W sytuacji wyczerpania towarów o zakupie decyduje termin złożenia zamówienia.

 1. Do każdego wysłanego towaru załączona zostanie rachunek lub paragon.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zakup towaru dokonywany jest poprzez złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym teczowarobotka.pl.

 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w momencie, gdy Klient otrzymuje emaila z potwierdzeniem ze sklepu/otrzymania przez Klienta emaila z potwierdzeniem ze sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz sklepem teczowarobotka.pl.

 1. Przy dokonywaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon oraz email) oraz adresu, na który ma być przesłany towar. Wszystkie przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 1. W sytuacji, gdy Klient podał niepełne dane, niewystarczające do realizacji transakcji, sklep teczowarobotka.pl skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia brakujących danych. W przypadku, gdy niemożliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez email transakcja nie zostanie zrealizowana.

 1. Sklep teczowarobotka.pl zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Klientem.

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub zmiany w dowolnym momencie przed realizacją zamówienia. W celu odwołania zamówienia Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze sklepem wysyłając email na adres: kontakt@teczowarobotka.pl lub dzwoniąc pod numer +48 791850543

 1. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu z powodu braku towaru lub z innych przyczyn sklep teczowarobotka.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 1. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta zgodnie z cennikiem określonym przy składaniu zamówienia. Ceny przesyłki różnią się w zależności od wagi produktu. Sklep teczowarobotka.pl stara się zwrócić szczególną uwagę na sposób dostawy i wybór kuriera. Dlatego wybraliśmy dla Państwa firmę kurierską, która z polecenia cieszy się rzetelnością dostawy

 1. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu wpłaty na konto:

TĘCZOWA ROBÓTKA

Aleksandra Kwaterska

02 1140 2004 0000 3502 7716 6330

 1. Zamówione towary przesłane będą na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

III. KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Czas i koszt dostawy zależne są od rodzaju produktu i jego wagi.

Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy znajdującej się w Gliwicach przy ulicy Jana Pawła II 14D. W tym przypadku prosimy o wcześniejsze poinformowanie Sklepu wysyłając email lub dzwoniąc pod numer +48 791850543

 1. W przypadku towarów niedostępnych w sklepie, a dostępnych tylko na zamówienie kupujący zostanie poinformowany o czasie dostawy i poproszony o akceptację terminu dostawy. W takiej sytuacji okres dostawy może zostać przedłużony lub kupujący może zrezygnować z zakupu.

 1. Czas dostawy liczony jest od momentu otrzymania płatności. Termin realizacji obejmuje wyłącznie dni robocze.

 1. Sklep teczowarobotka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej.

 1. W momencie pokwitowania odbioru towar staje się własnością Klienta. Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności kuriera. Protokół ten będzie podstawą reklamacji zakupu

IV. PŁATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient dokonuje płatności przelewem na konto sklepu:

TĘCZOWA ROBÓTKA

Aleksandra Kwaterska

02 1140 2004 0000 3502 7716 6330

 1. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 7 dni od jego złożenia – system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Klientowi produktu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres sklepu teczowarobotka.pl – które zostały określone w niniejszym regulaminie lub na adres email: kontakt@teczowarobotka.pl

 6. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Klient ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy sklep teczowarobotka.pl zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez sklep teczowarobotka.pl. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.

 8. Pieniądze podlegają̨ zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.


VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Sklep teczowarobotka.pl odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Towar reklamowany należy odesłać na adres sklepu teczowarobotka.pl wraz opisem wady, datą i okolicznościami jej ujawnienia, a także żądaniem Klienta. Podstawą przyjęcia reklamacji będzie załączenie dowodu zakupu (rachunku).

 3. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep teczowarobotka.pl niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez sklep teczowarobotka.pl. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Klient zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu) oraz adres, na który ma być przesłany zakup. Brak wymaganych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.

 1. Kupujący wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane i wykorzystywanie do celów realizacji zamówienia

 1. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty tych danych oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu

 1. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę sklep teczowarobotka.pl ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i produktach w sklepie

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie stanowią własność  Sklepu teczowarobotka.pl, bądź też producentów oferowanych towarów (i są umieszczone na stronie za ich zgodą). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez zgody właścicieli.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 1. Sklep teczowarobotka.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym Klientom sklepu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości poprzez wysłanie informacji do sklepu

 1. Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu